Medailonky panelistů a moderátorek

Blok 1

Bez popisku

Mgr. Kateřina Hošková
moderátorka

CEITEC MUNI
Tajemnice pro výzkumné infrastruktury
Vedoucí FG5 Core Facilities Alliance4Life
Medailonek

Bez popisku

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
Univerzita Komenského v Bratislavě
Prorektor pro vědu a doktorské studium
Medailonek

Bez popisku

doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.
CEITEC MUNI, Zástupce ředitele pro výzkumnou infrastrukturu
Předseda CIISB

Medailonek

Bez popisku

prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.
Technologické centrum Praha

Medailonek

Bez popisku

Mgr. Nikola Kostlánová, Ph.D.
moderátorka

CEITEC MUNI
Vědecká tajemnice
Vedoucí FG1 Science Evaluation Alliance4Life
Medailonek

Bez popisku

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.
Univerzita Karlova
Prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj
Medailonek

Bez popisku

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Slovenská akademie věd
Předseda

Medailonek

Bez popisku

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Agentura pro zdravotnický výzkum MZ
Předseda
Medailonek

Blok 2

Bez popisku

Ing. Eliška Handlířová
moderátorka

CEITEC MUNI
Vedoucí kanceláře ředitele
Vedoucí FG3 HR and Mobility
Medailonek

Bez popisku

Mgr. Tomáš Mozga
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Projektový manažer
Místopředseda CZARMA
Medailonek

Bez popisku

Ing. Zuzana Hrabovská
Slovenská akademie věd
Vedoucí odboru vědy a výzkumu

Medailonek

Bez popisku

PhDr. Barbora Wahlová
Masarykova univerzita, PřF

Personální manažerka
Hodnotitelka HRS4R pro Evropskou komisi
Medailonek

Bez popisku

MVDr. Zlatuše Novotná
moderátorka
CEITEC MUNI, Koordinátorka strategických partnerství a mezinárodních vztahů

Koordinátorka Alliance4Life
Medailonek

Bez popisku

Mgr. Zuzana Lisoňová
Univerzita Komenského v Bratislavě
Vedoucí Oddělení vědecko-výzkumných projektů
Projektová manažerka ACCORD-UK a hlavní koordinátorka aliance ENLIGHT-RISE

Medailonek

Bez popisku

Mgr. Ida Součková Olšová
Rektorát Masarykovy univerzity
Vedoucí grantového oddělení
Předsedkyně CZARMA
Medailonek

Bez popisku

prof. Michal Otyepka, Ph.D.
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Vedoucí CATRIN-RCPTM

Medailonek

Sdílení infrastruktury – principy, přínosy a udržitelnost

Bez popisku

Mgr. Kateřina Hošková
CEITEC MUNI
Tajemnice pro výzkumné infrastruktury
Vedoucí FG5 Core Facilities Alliance4Life

Kateřina Hošková je tajemnicí pro výzkumné infrastruktury na CEITEC MU. Od roku 2014 se zabývá administrací a řízením výzkumných infrastruktur a sdílených laboratoří (Core Facilities). V současné době nastavuje a dohlíží na interní postupy spojené s vykazováním využití přístrojového vybavení, finančním plánováním a investicemi, kalkulacemi cen a fakturací za služby, datovou politikou a metodami hodnocení a evaluace výzkumných infrastruktur. Aktivně se podílí na projektu Alliance4Life_ACTIONS, kde předsedá fokusní skupině „Core Facilities and Big Data“. Dále je členkou EU-LIFE a výkonného výboru CTLS (Core Technologies for Life Sciences).

Bez popisku

Jozef Masarik
Univerzita Komenského v Bratislavě
Prorektor pro vědu a doktorské studium

Jozef Masarik je prorektorom pre vedu, doktorandské štúdium a vedecké projekty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí aj vo funkcii povereného riaditeľa Univerzitného vedeckého parku UK. Aktívne sa podieľa na projekte ACCORD zameranom na modernizáciu výskumnej infraštruktúry na Prírodovedeckej fakulte UK a na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Je členom Učenej spoločnosti Slovenska, zástupcom Slovenska v ENEA. V minulosti osem rokov viedol Agentúru na podporu výskumu a vývoja. Vo vedeckej činnosti sa zaoberá štúdiom kozmického žiarenia a jeho aplikáciami v oblasti astrofyziky, geofyziky, kozmické a environmentálneho výskumu.

Bez popisku

doc. Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.
CEITEC MUNI
Zástupce ředitele pro výzkumnou infrastrukturu
Předseda CIISB

Pavel Plevka je mezinárodně uznávaný odborník v oborech strukturní biologie a virologie. Působí ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC jako zástupce ředitele pro výzkumné infrastruktury. V roce 2022 se významně zasloužil o vznik Národního institutu virologie a bakteriologie, který zastřešuje špičkový výzkum v České republice, má za cíl vytvářet prostředí pro vědecké spolupráce a zlepšit koordinaci výzkumných kapacit pro zvládání nových epidemií. Vedle excelentních vědeckých výsledků Pavla Plevky, které jsou pravidelně publikovány v předních vědeckých časopisech jako PNAS, Nature Communications nebo Science Advances s mimořádným zahraničním ohlasem, se aktivně podílel na řešení pandemie. Poskytuje odborná stanoviska a konzultace vedoucím představitelům země i široké veřejnosti. Loni získal jako jediný vědec v České republice prestižní ERC Consolidator Grant Evropské výzkumné rady s projektem nazvaným BioPhage, který se zabývá studiem fágové infekce bakteriálního biofilmu tvořeného buňkami zlatého stafylokoka.

Bez popisku

prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc.
Technologické centrum Praha

Vlastimil Růžička pracuje v oddělení strategických studií Technologického centra Praha. V letech 2020-23 byl hlavním řešitelem projektu TAČR s názvem INFRAM, „Nástroje strategického řízení výzkumných infrastruktur“. Výsledkem projektu vycházejícím z mezinárodních případů dobré praxe, dotazníkové šetření, hloubkových analýz byla doporučení pro řízení výzkumných infrastruktur na národní a na institucionální úrovni. V minulosti působil v roli školitele v kurzu Dlouhodobá udržitelnost výzkumných infrastruktur v rámci projektu ResInfra@DR, byl hodnotitelem projektů pro ESFRI Roadmap. V letech 2010-14 řídil projekt ELI Beamlines. V období 2008-10 byl náměstkem pro řízení vysokých škol a vědy na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. V letech 2002-7 byl rektorem VŠCHT Praha.

Reforma hodnocení vědy

Bez popisku

Mgr. Nikola Kostlánová, Ph.D.
CEITEC MUNI
Vědecká tajemnice
Vedoucí FG1 Science Evaluation Alliance4Life

Nikola Kostlánová, Ph.D. je vědeckou tajemnicí na CEITEC MU od roku 2016. Ve své pozici je zodpovědná za formulování a implementaci širokého spektra vědeckých aktivit včetně spolupráce na dlouhodobé vědecké strategii ústavu i dalších dílčích koncepcích. V letech 2013 až 2014 stála u zrodu mezinárodní doktorské školy - CEITEC PhD School i Postdoktorálního programu. Pravidelně organizuje hodnocení vědecké excelence výzkumných skupin CEITEC MU i setkání mezinárodního vědeckého poradního orgánu (ISAB CEITEC MU). Věnuje se oblasti rozvoje vědecké HR a metodicky řídí oddělení vědy a inovací a grantového oddělení. Na univerzitní úrovní je členkou pracovní skupiny pro rozvoj doktorského studia a reprezentuje CEITEC MU na poradách prorektorů pro vědu, výzkum a PhD studium, prorektora pro strategie a prorektora pro celoživotní vzdělávání. Nikola Kostlánová je velkou zastánkyní rovných příležitostí i otevřené a fair vědy, což zúročuje jako ombudsperson pro postdoktorální stážisty.

Bez popisku

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.
Univerzita Karlova
Prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

Pavel Doleček v současnosti působí na pozici prorektora pro strategickou spolupráci a rozvoj Univerzity Karlovy. Mezi roky 2017 a 2022 vykonával funkci náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT. Na ministerstvu v minulosti zastával post vedoucího oddělení koncepčního odboru vysokých škol a posléze působil na pozici zástupce náměstka. Podílel se na koncepci a realizaci vysokoškolské a vědní politiky státu v gesci ministerstva včetně mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráce, legislativy a financování. V současnosti mezi jeho hlavní odpovědnosti patří koordinace univerzitních aktivit v rámci investičního rozvoje a využívání strukturálních fondů EU a rozvojových programů. Dále pak spolupráce univerzity mj. se státní správou a dalšími strategickými partnery, včetně těch univerzitních. Je členem řady odborných poradních orgánů, rad a výborů. Věnuje se vzdělávací a školicí činnosti v oblasti veřejných politik ve vysokém školství a výzkumu.

Bez popisku

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Slovenská akademie věd
Předseda

Prof. Pavol Šajgalík (1955) je predsedom Slovenskej akadémie vied (od roku 2015). Jeho primárnym vedeckým zameraním sú pokročilé keramické materiály (advanced ceramics), ich výskum a vývoj pre aplikácie v extrémnych podmienkach. V období 2013-2015 bol predsedom Európskej keramickej spoločnosti, v súčasnom období pôsobí v exekutívnej rade tejto spoločnosti. Je členom Americkej a Japonskej keramickej spoločnosti. Je voleným členom, Svetovej akadémie keramiky. Je autorom viac než 200 vedeckých publikácií. Je držiteľom mnohých medzinárodných i domácich ocenení.

Bez popisku

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Agentura pro zdravotnický výzkum MZ
Předseda

Ondřej Slabý (*1981) je profesorem a přednostou Biologického ústavu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracuje jako vedoucí výzkumné skupiny ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) na Masarykově univerzitě. Je předsedou Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, poradcem ministra zdravotnictví pro oblast vědy a výzkumu, místopředsedou Odborného panelu pro oblast lékařských a zdravotních věd metodiky M17+ Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a garantem Národní inovační platformy IV. Péče o zdraví, pokročilá medicína národní RIS3 strategie. V letech 2020-2021 působil jako vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Prof. Slabý se výzkumně zabývá nádorovou genomikou se speciálním zaměřením na možné využití nových poznatků v diagnostice a moderní terapii (h-index 46, celkový počet citací bez autocitací > 7500). Má atestaci v oboru Klinická genetika a je průkopníkem konceptu precizní onkologie v České republice.

Moderní a udržitelné HR ve vědě

Bez popisku

Ing. Eliška Handlířová
CEITEC MUNI
Vedoucí kanceláře ředitele
Vedoucí FG3 HR and Mobility

Eliška Handlířová je vedoucí kanceláře ředitele výzkumného ústavu CEITEC MU. Jako členka vedení je pověřená koordinací „HR Excellence in Research Award“ (HRS4R, HR Award) a také agendě rovných příležitostí a managementu diverzity. Ve své práci aplikuje teorii institucionální změny a věnuje se tématu kultivace interní kultury organizace. V roce 2019 pod její koordinací získal CEITEC MU ocenění HR Award, v roce 2021 garantovala realizaci tzv. interim assessment. V rámci svého působení Eliška Handlířová koordinovala a odborně zaštiťovala vznik a implementaci již tří plánu genderové rovnosti (Gender Equality Plan, GEP) a to v letech 2016, 2019 a 2021. Eliška Handlířová reprezentuje CEITEC MU jako předsedkyně fokusní skupiny „HR and Mobility“ konsorcia Alliance4Life a členka fokusní skupiny „Gender Equality“ konsorcia EU-LIFE. Eliška Handlířová absolvovala vysokoškolské studium na Masarykově univerzitě v oborech veřejná ekonomie, sociologie a genderová studia.

Bez popisku

Mgr. Tomáš Mozga
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Projektový manažer
Místopředseda CZARMA

Tomáš Mozga pracuje jako projektový manažer na Biologickém centrum AVČR v Českých Budějovicích. Aktuálně zajišťuje především podporu pro ERA Chair v molekulární biologii rostlin, nově založenou mezinárodní vědeckou radu, zakládání nových výzkumných skupin, vytváření strategických dokumentů a nastavování procesů na instituci. Vystudoval molekulární biologii a genetiku na Masarykově univerzitě v Brně. Po pěti letech strávených ve švédské Uppsale (2011-2016) se vrátil zpátky do ČR s cílem rozvíjet obor projektový management vědy. Jeho koníčkem je mentoring studentů, vedení kurzů projektového řízení, profesního rozvoje a mezinárodní mobility, integrace expatů a podpora zakládání nových výzkumných skupin v ČR. Je zakládajícím členem a místopředsedou CZARMA, www.czarma.cz.

Bez popisku

Ing. Zuzana Hrabovská
Slovenská akademie věd
Vedoucí odboru vědy a výzkumu

Zuzana Hrabovská vyštudovala Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Manažment medzinárodného obchodu. Odborné skúsenosti získala počas pôsobenia v súkromnom sektore najmä v nadnárodných spoločnostiach. Od novembra 2014 pracuje ako projektová manažérka na Odbore vedy a výskumu (OVV) Úradu Slovenskej akadémie vied, ktorý od februára 2020 aj vedie. OVV, referát podpory výskumu sa prostredníctvom mobilitných a reintegračných schém snaží prilákať na ústavy SAV skúsených výskumníkov zo zahraničia a čiastočne zvrátiť fenomén „odlivu mozgov“ zo Slovenska. Zuzana využíva svoje bohaté manažérske skúsenosti pri riadení a koordinácii projektov a aktivít, ktoré sú spojené s mobilitou vedeckých pracovníkov: Program SASPRO 2 (H2020 MSCA COFUND), programy: MoRePro, Impulz, Podporný fond Štefana Schwarza, Granty pre doktorandov SAV – DoktoGrant, Kancelária na podporu EÚ projektov, Euraxess_Point SAV a implementácia Stratégie ľudských zdrojov vo výskume HRS4R.

Bez popisku

PhDr. Barbora Wahlová
Masarykova univerzita, PřF
Personální manažerka
Hodnotitelka HRS4R pro Evropskou komisi

Barbora Wahlová je manažerka s dlouholetou praxi v personálního managementu v mezinárodních korporacích, multikulturním pracovním prostředí a ve vedení transformačních projektů (například IBM, Infosys, Nestlé). Od roku 2018 se Barbora Wahlová v rámci hledání nové pracovní výzvy stala součástí univerzitního světa a je zodpovědná za implementaci HR Excellence in Research Award (HR Strategy for Researchers, HRS4R) na Přírodovědecké fakultě MU. Zde společně se širším týmem a za aktivní podpory vedení úspěšně implementovala řadu nových personálních postupů přispívajících k myšlence tvorby jednotného evropského prostoru umožňujícího volný pohyb vědců (European Research Area), počínaje zavedením dvoujazyčného komunikace a dokumentace, přes vytvoření Systému pracovních pozic Přírodovědecké fakulty MU navázaného na EU kategorizaci a kompetenční rámce, Kariérního řádu, Pravidel a praktických postupů pro výběrová řízení vedených v souladu s EU Kodexem náboru výzkumných pracovníků, zavedení hodnocení výkonu a pracovního chování všech pracovníků fakulty a dalších. Zároveň je od roku 2019 v roli EU Experta hodnotitelkou HRS4R pro Evropskou komisi, kde hodnotí jak instituce prvotně se ucházející o logo HR Excellence in Research Award (Initial Assessment), tak i instituce obhajující logo po pětileté implementaci personální strategie HRS4R a akčního plánu (Renewal) v rámci tzv. Site Visit. Barbora Wahlová své zkušenosti z oblasti personální strategie v univerzitní a výzkumné sféře sdílí s dalšími institucemi.

Profesionalizace managementu vědy v prostředí výzkumných institucí a univerzit

Bez popisku

MVDr. Zlatuše Novotná
CEITEC MUNI
Koordinátorka strategických partnerství a mezinárodních vztahů
Koordinátorka Alliance4Life

Zlatuše Novotná je koordinátorkou strategických partnerství a mezinárodních vztahů CEITEC MU, koordinátorkou Alliance4Life a hlavním zástupcem CEITEC v alianci EU-LIFE. Od roku 2009 se podílela na vzniku a rozvoji ústavu CEITEC, kdy jako členka vedení ústavu vybudovala a do roku 2017 vedla profesionální in-house Grant Office jako pracoviště zaměstnávající manažery vědy v oblasti přípravy a řízení výzkumných projektů, transferu technologií a organizace eventů. V této době zúročila své zkušenosti s koordinací EU projektů a vedením multikulturních týmů, které získala během své téměř 20leté kariéry v komerční sféře. Zlatuše Novotná absolvovala vysokoškolské studium a obdržela doktorský titul na Vysoké škole veterinární v Brně.

Bez popisku

Mgr. Zuzana Lisoňová
Univerzita Komenského v Bratislavě
Vedoucí Oddělení vědecko-výzkumných projektů
Projektová manažerka ACCORD-UK a hlavní koordinátorka aliance ENLIGHT-RISE

Zuzana Lisoňová vedie Oddelenie vedecko-výskumných projektov na Rektoráte Univerzity Komenského v Bratislave. Je manažérkou veľkého EŠIF projektu ACCORD a zástupkyňou UK v rámci aliancie európskych univerzít ENLIGHT za oblasť výskumu a inovácií. Svoje pracovné skúsenosti z riadenia a manažovania projektov budovala postupne z katedrovej cez fakultnú úroveň až po celouniverzitnú, v rámci ktorej zodpovedá aj za koordináciu fakultných projektových pracovísk. Zručnosti v projektovom riadení a európskej spolupráci získala aj v rámci mimovládneho sektora (predovšetkým think-tanku Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku). Absolvovala politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde pôsobila aj jako vedecko-výskumná pracovníčka. Je spoluautorkou Plánu rodovej rovnosti UK a participovala na získaní HR Excellence Award.

Bez popisku

Mgr. Ida Součková Olšová
Rektorát Masarykovy univerzity
Vedoucí grantového oddělení
Předsedkyně CZARMA

Ida Součková Olšová má pracovní zkušenosti z různých typů organizací – od státní správy a samosprávy, nadnárodní společnosti přes zahraniční univerzitu až po současnou pozici na Masarykově univerzitě (MU). V prostředí výzkumných projektů a projektové podpory se pohybuje od roku 2012, za tu dobu se na Rektorátu MU podařilo vybudovat tým zkušených expertů na širokou škálu možností financování výzkumu. Podílela se na založení a zahájení aktivit České asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu (CZARMA), je předsedkyní spolku. Je také zapojena do Research Management Task Force v rámci Utrecht Network a od roku 2020 odpovídá za organizaci schůzek sítě REGON (Regional Grant Office Network).

Bez popisku

prof. Michal Otyepka, Ph.D.
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Vedoucí CATRIN-RCPTM

Michal Otyepka vystudoval fyzikální chemii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 2008 až 2020 působil jako vedoucí katedry fyzikální chemie. Nyní vede Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů v Českém institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN-RCPTM) a také působí v národním superpočítačovém centru IT4Innovations na VŠB-TUO. Věnuje se studiu struktury a vlastností nanomateriálů a biomakromolekul, stál mimo jiné u objevu nejtenčího izolantu na světě – fluorografenu, podílel se na vývoji prvního nekovového magnetu a v jeho laboratoři byly vyvinuty nové syntetické postupy směrem ke grafenovým derivátům. V roce 2014 získal grant Neuron Impuls Nadačního fondu Neuron, v roce 2015 grant Evropské výzkumné rady (ERC), v roce 2020 jako vůbec první český vědec grant ERC Proof of Concept a nedávno zahájil řešení prestižního grantu Evropské rady pro inovace (EIC) zaměřeného na využití grafenových derivátů v oblasti superkondenzátorů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info